Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wij verzoeken u eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke opleider voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. Als u er niet uitkomt met de verantwoordelijke opleider, kunt u contact opnemen met algemeen coördinator Urmy Macnack, via het secretariaat: info@cttoamsterdam.nl. 

Formele schriftelijke klacht

Mocht bovenstaande niet voldoende zijn, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen bij het bestuur van het CTTO. U kunt hiervoor gebruik maken van het CTTO Klachtenformulier. Dit formulier kunt u e-mailen naar Erick Filemon, voorzitter van het bestuur CTTO, via het secretariaat: info@cttoamsterdam.nl.

Hoeveel tijd heeft u om uw klacht in te dienen?

U hebt twaalf maanden de tijd om uw klacht in te dienen. Deze twaalf maanden gaan in op het moment dat uw klacht ontstaat.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. De voorzitter:

– verstuurt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw klacht waarin de afhandeltermijn wordt vermeld

– vraagt om meer informatie bij de medewerker(s) die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken 

– vraagt u eventueel om meer informatie

Het bestuur beoordeelt verder alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten, bespreekt, als er een materieel of financieel belang is, de klacht met de opleider, neemt een definitief standpunt in en informeert u schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom zij tot dit standpunt komt. De voorzitter zorgt voor een correcte registratie van in de klachtenadministratie.

Wat registreren wij van uw klacht?

De voorzitter houdt van uw klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende gegevens:

Uw naam, adres en woonplaats uw klacht een nadere omschrijving van uw klacht de indieningdatum van uw klacht de naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop uw klacht betrekking heeft, behandelt of beheert de opleiding, cursus of training de gevoerde correspondentie over de klacht de status van de klacht (in behandeling / afgehandeld) de datum en wijze van afhandeling van de klacht de eindbeoordeling van de klacht (gegrond / ongegrond).

Wij bewaren de administratie van uw klacht tot één jaar na afhandeling. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het genomen besluit?

Als uw klacht ongegrond wordt verklaard en u bent het daar niet mee eens of als u het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich richten tot de beroepscommissie. Deze commissie bestaat o.a. uit een onafhankelijke voorzitter: Silvia Sedoc. De beroepscommissie draagt zorg voor de kwaliteitsborging van ons aanbod. U kunt uw bezwaar richten aan de beroepscommissie via het secretariaat: info@cttoamsterdam.nl. De beroepscommissie neemt in de regel binnen acht weken na ontvangst van uw bezwaar een besluit. Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt u geïnformeerd over de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden. Het oordeel van de beroepscommissie is bindend voor het CTTO. De consequenties van het besluit dienen binnen twee weken afgehandeld te worden door het CTTO. De bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden.

CTTO-Popkes