CTTO Amsterdam

CTTO Amsterdam

De Stichting CTTO Amsterdam (Centrum voor Transculturele Trainingen en Opleidingen Amsterdam) is een aanbieder van opleidingen en trainingen op het gebied van transcultureel systemisch werken.

Het CTTO wordt vormgegeven door een zeer kundige staf van erkende docenten en gespecialiseerde gastdocenten. De opleidingen worden gegeven in ons eigen instituut: het Marjon Arends Instituut.

Ook zijn wij een denktank, methodiekontwikkelaar en community ten behoeve van pluriforme hulpverlening. Door de expliciete aandacht en waardering voor verschillen, vanuit antropologische visie, maken wij het verschil.

Visie CTTO Amsterdam

Het CTTO Amsterdam, voorheen CTT Amsterdam, is ontstaan vanuit de overtuiging dat in een samenleving die qua culturele samenstelling en diversiteit snel verandert, de opleidingen en praktijkvoering van de hulpverlening mee moeten veranderen. Het systemische theoretische kader is hier bij uitstek geschikt voor en sluit het beste aan bij onze transculturele visie. De mens is een sociaal wezen, die in constante interactie is met zijn omgeving. Hulpverlening dient oog te hebben voor deze bredere context om zij die vastlopen te kunnen helpen.

Het is onze visie dat cultuur niet alleen van ‘de vreemde ander’ is, maar dat iedereen een cultuur bij zich draagt, waarin ook krachten en oplossingen liggen voor problemen waar mensen tegenaan lopen. Onze samenleving vraagt hulp- en zorgverleners om problemen vanuit een holistisch perspectief te kunnen bekijken en cliënten of patiënten te helpen een passende oplossing voor hun problemen te vinden, ongeacht hun maatschappelijke, financiële, etnische, klasse, gender of religieuze achtergrond. Transcultureel verwijst dan ook naar cultuur-overstijgend: datgene wat scheidslijnen tussen culturen overstijgt. Diversiteit in cultuur, klasse en gender is een integraal onderdeel binnen de CTTO-opleidingen, bij het stellen van diagnoses en bij de behandeling van psychische en psychosociale problemen.

De systeemtheoretische uitgangspunten, gecombineerd met een antropologische kijk op de menselijke interacties, en oog krijgen voor maatschappelijke verschijnselen als uitsluiting en discriminatie, vormen samen het fundament van onze opleidingen voor therapeuten en van ons trainingsaanbod.

Doel CTTO Amsterdam

Het CTTO Amsterdam stelt zich ten doel:

  • Het transculturele en systemische gedachtengoed te onderwijzen, verspreiden en doorontwikkelen.
  • De interculturele en systemische competenties van hulpverleners te vergroten.
  • Nieuwe, op diversiteit en systeem-gerichte opleidingen te ontwikkelen en waar nodig het bestaande aanbod van opleidingen te verrijken en herzien.
  • Informatie te geven door middel van lezingen, workshops, trainingen, discussies en artikelen.
  • De bewustwording en weerbaarheid van migrantenfamilies en gemarginaliseerde cliëntsystemen te vergroten.
CTTO Amsterdam